UITNODIGING tot het bijwonen van de 92e ALGEMENE LEDENVERGADE­RING van S.V. V.O.A.B. op dinsdag 26 november 2019, aanvang 20.00 uur in Clubhuis 't Amateurke, Spoorbaan 45 te Goirle.

 (De Algemene Ledenvergadering is toegankelijk voor alle leden die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt.  Stemgerechtigd zijn alle leden van 18 jaar en ouder.)
 

 A G E N D A

 1.      Opening

2.      Notulen algemene ledenvergadering d.d. 23 oktober 2018

3.      Jaarverslag secretaris

4.      Financiële zaken:

- Jaarverslag 2018-2019

- Vaststelling contributie

  Begroting 2019-2020

5.      Jubilarissen

6.      Verkiezing bestuursleden

-        aftredend en herkiesbaar:                 Aart Santegoets

-                                                               Maruskja Vos

7.      Jeugdbeleidsplan

8.       Rondvraag

9.      Sluiting

         Toelichting

         punt 3:       Het jaarverslag is verkrijgbaar bij de secretaris en vanaf 19.30 uur voor de vergadering.

         punt 4:       Het jaarverslag en de begroting zijn verkrijgbaar bij de penningmeester en liggen voor aanvang van de jaarvergadering voor belangstellenden                               ter  inzage in de bestuurskamer.

         punt 6:       Volgens artikel 14 lid 2c kunnen tot uiterlijk drie dagen voor de jaarvergadering kandidaten gesteld worden. Zij dienen een bewijs van                                           ondersteuning door ten minste drie leden,voorzien van handtekening, te overleggen en in te leveren bij de secretaris.

Oktober 2019

Namens het bestuur van de S.V. V.O.A.B.,

P. Uijens, secretaris