UITNODIGING tot het bijwonen van de 91e ALGEMENE LEDENVERGADE­RING van S.V. V.O.A.B. op dinsdag 23 oktober 2018, aanvang 20.00 uur in Clubhuis 't Amateurke, Spoorbaan 45 te Goirle.

 

 

De Algemene Ledenvergadering is toegankelijk voor alle leden die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt.  Stemgerechtigd zijn alle leden van 18 jaar en ouder.
 

 

A G E N D A

 

1.      Opening

2.      Notulen algemene ledenvergadering d.d. 7 november 2017

3.      Jaarverslag secretaris

4.      Financiële zaken:

        - Jaarverslag 2017-2018

        - Vaststelling contributie

        - Begroting 2018-2019

5.      Jubilarissen

6.      Verkiezing bestuursleden

-          aftredend en herkiesbaar:                 Bert van de Velden

-          aftredend en niet herkiesbaar:         Leon van den Hout, commissie lid

                                                                 Piet van Seeters, commissie lid

-          het bestuur stelt Peter Uijens voor als kandidaat

 

7.      Rondvraag

8.      Sluiting

 

      Toelichting

      punt 3:       Het jaarverslag is verkrijgbaar bij de secretaris en vanaf 19.30 uur voor de vergadering.

      punt 4:       Het jaarverslag en de begroting zijn verkrijgbaar bij de penningmeester en liggen voor aanvang van de jaarvergadering voor belangstellenden ter  inzage in de bestuurskamer.

      punt 6:       Volgens artikel 14 lid 2c kunnen tot uiterlijk drie dagen voor de jaarvergadering kandidaten gesteld worden. Zij dienen een bewijs van ondersteuning door ten minste drie leden,voorzien van handtekening, te overleggen en in te leveren bij de secretaris.

 

 

Oktober 2018

 

Namens het bestuur van de S.V. V.O.A.B.,

M.A. Vos-van Hest, secretaris