Van de commissie normen & waarden

De Cie N&W heeft z’n waarde inmiddels bewezen sinds de introductie in 2014, nadat grensrechter Nieuwenhuizen is overleden als gevolg van fysiek geweld. Dat bleek ook eind vorig seizoen gelukkig (ongevraagd) uit de enquete. Dit is een goed ontwikkeling binnen VOAB en het betekent dat wij allemaal, sportiviteit , hoog in het vaandel hebben staan. Langs de velden en in het clubhuis worden wij toch nog regelmatig geconfronteerd met en aangesproken over “onsportief” gedrag van ouders, leiders/trainers en/of spelers. Via  het Meldingsformulier Positief/Negatief Gedrag kan dit gemeld worden. Download het MELDINGSFORMULIER (svp hyperlink) hier! Op deze manier is het makkelijker om direct een melding te doen bij de N&W Commissie mocht hiertoe aanleiding zijn.

VOAB heeft twee mensen uit de commissie Normen en Waarden aangesteld als vertrouwenspersoon voor de vereniging. Deze vertrouwenspersonen zijn:

Harmanna Drenth (harmannadrenth@gmail.com)

Heeft u behoefte aan een gesprek, dan kunt u contact opnemen met bovenstaande e-mailadresssen. Er zal dan op zeer korte termijn contact met u worden opgenomen.

Vrijwilligersbeleid S.V. V.O.A.B.

Gedragsregels begeleiders in de sport

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts-)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatie middel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts-)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. 11.  In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Deze Gedragsregels begeleiders in de sport zijn vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 15 november 2011.

Aannamebeleid vrijwilligers

 1. Met iedere vrijwilliger vindt een kennismakingsgesprek plaats.
 2. Voor nieuwe vrijwilligers, die direct of indirect contact hebben met minderjarigen, wordt standaard een VOG verklaring aangevraagd. Iedere 3 jaar zal er een nieuwe VOG verklaring aangevraagd worden.
 3. Voor nieuwe vrijwilligers zal standaard een referentiecheck worden gedaan.
 4. Iedere nieuwe vrijwilliger zal worden aangemeld bij de sportbond. Hiermee valt iedere vrijwilliger onder het tuchtrecht van de KNVB.
 5. Iedere vrijwilliger zal op de hoogte worden gebracht van de geldende gedragsregels.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

 a. Uitleg vertrouwenspersoon.

De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen S.V. V.O.A.B.  voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag, daar een vraag over heeft, hier met iemand over wil praten of een melding wil doen.

De VCP voert een actief preventiebeleid ter voorkoming van seksuele en/of grensoverschrijdende gedrag binnen onze vereniging. Mocht daar toch sprake van zijn dan kan men terecht bij de VCP met een vraag of een melding. De VCP verzorgt de eerste vertrouwelijke opvang bij een melding en verwijst indien nodig of gewenst door naar instanties die de melder verder kunnen ondersteunen. De VCP heeft ook een rechtstreekste lijn naar contactpersonen van het NOC-NSF. De VCP rapporteert de meldingen schriftelijk, eventueel anoniem, aan de voorzitter van het bestuur en geeft indien nodig/gewenst gevraagd en ongevraagd advies.

De VCP is er voor iedereen binnen de S.V. V.O.A.B.; sporters, ouders, trainers, toeschouwer, vrijwilligers, bestuurders etc.

 b. Wie is de vertrouwenspersoon

Onderstaand de contactgegevens van de vertrouwenspersoon binnen S.V. V.O.A.B.

Harmanna Drenth (harmannadrenth@gmail.com)

 

Het bestuur van S.V. V.O.A.B.

16 juli 2020

Sportieve groet,

Namens de Cie N&W en het bestuur VOAB

MELDINGSFORMULIER POSITIEF / NEGATIEF GEDRAG
Downloads
Sponsors